Καθορισμός των συντελεστών βαρύτητας των πανελλαδικά εξεταζόμενων μαθημάτων και των ειδικών μαθημάτων, για εισαγωγή στις σχολές των Α.Σ.Ε.Ι. και Α.Σ.Σ.Υ., στη Σ.Σ.Α.Σ., στις σχολές της Αστυνομικής και Πυροσβεστικής Ακαδημίας, στις Α.Ε.Ν., στις σχολές Δοκίμων Σημαιοφόρων Λιμενικού Σώματος και Λιμενοφυλάκων, καθώς και στις Α.Σ.Τ.Ε. του Υπουργείου Τουρισμού, το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023 και εφεξής.

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Έχοντας υπόψη:

 1. Τις διατάξεις:
  • Της παρ. 5 του άρθρου 4 του ν. 4186/2013 «Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις» (Α’ 193), όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 4777/2021 «Εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, προστασία της ακαδημαϊκής ελευθερίας, αναβάθμιση του ακαδημαϊκού περιβάλλοντος και άλλες διατάξεις» (Α’ 25),
  • της παρ. 6 του άρθρου 13Δ του ν. 4186/2013 (Α’ 193), όπως προστέθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 11 του ν. 4777/2021 (Α’ 25),
  • της παρ. 3 του άρθρου 58 του ν. 4777/2021,
  • του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 121),
  • του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα» – Α’ 98),
  • της υπό στοιχεία Φ.253/11812/Α5/2020 (Β’ 345) υπουργικής απόφασης με θέμα: «Κατάταξη των Σχολών, των Τμημάτων και των Εισαγωγικών Κατευθύνσεων Τμημάτων στα Επιστημονικά Πεδία του άρθρου 4Α του ν. 4186/2013 (Α’ 193), όπως αυτό προστέθηκε με την παρ. 5 του άρθρου 100 του ν. 4610/2019 (Α’ 70)».
 2. Τα υπό στοιχεία Φ.337/12/335064/Σ.3760/27-5-2021 και Φ.337/13/335624/Σ.3842/31-5-2021 έγγραφα του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας.
 3. Το υπ’ αρ. 1647/21/1038854/24-5-2021 έγγραφο του Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη.
 4. Το υπό στοιχεία 28701/οικ.Φ.300.1/18-5-2021 έγγραφο του Αρχηγείου Πυροσβεστικού Σώματος της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη.
 5. Το υπ’ αρ. 2422.3/37010/2021/26-05-2021 έγγραφο της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Προσωπικού Λ.Σ. – ΕΛ.ΑΚΤ. του Αρχηγείου Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής.
 6. Το υπ’ αρ. 2232.1/35521/2021/20-5-2021 έγγραφο της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Ναυτικών του Αρχηγείου Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής.
 7. Το υπ’ αρ. 8916/26-05-2021 έγγραφο της Διεύθυνσης Τουριστικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης του Υπουργείου Τουρισμού.
 8. Την υπό στοιχεία Φ.1/Γ/319/61778/Β1/31-05-2021 εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών ότι δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.

Αποφασίζουμε:

Τον καθορισμό των συντελεστών βαρύτητας των πανελλαδικά εξεταζόμενων μαθημάτων, καθώς και των ειδικών μαθημάτων, για εισαγωγή στις σχολές των Α.Σ.Ε.Ι. και Α.Σ.Σ.Υ., στη Σ.Σ.Α.Σ., στις σχολές της Αστυνομικής και Πυροσβεστικής Ακαδημίας, στις Α.Ε.Ν., στις σχολές Δοκίμων Σημαιοφόρων Λιμενικού Σώματος και Λιμενοφυλάκων, καθώς και στις Α.Σ.Τ.Ε. του Υπουργείου Τουρισμού, το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023 και εφεξής, ως ακολούθως:

Το έγγραφο σε μορφή pdf 

Πηγή : Υπουργείο Παιδίας.

Αν ενδιαφέρεστε για το πρόγραμμα σπουδών των Φροντιστηρίων μας, βρείτε εδώ πληροφορίες για Online Εγγραφές!

Διαβάστε εδώ, ποιες είναι οι δημοφιλέστερες σχολές του 2ου, 3ου και 4ου πεδίου.

Τι πρέπει να προσέξετε στις Πανελλαδικές Εξετάσεις.