Τρόπος αξιολόγησης μαθημάτων στις προαγωγικές και απολυτήριες εξετάσεις.

Share Now

Τρόπος αξιολόγησης μαθημάτων στις προαγωγικές και απολυτήριες εξετάσεις.

Φροντιστήρια “ΘΕΤΙΚΟ” σας παρέχουν πληροφόρηση για τα σπουδαιότερα εκπαιδευτικά και επιστημονικά νέα! Δείτε παρακάτω την ανακοίνωση του Υπουργείου παιδείας για τον τρόπο αξιολόγησης των μαθημάτων στις προαγωγικές και απολυτήριες εξετάσεις.

Καθορίστηκε από το υπουργείο Παιδείας ο τρόπος αξιολόγησης των μαθημάτων στις προαγωγικές και απολυτήριες εξετάσεις, όπου δεν παρατηρείται καμία αλλαγή σε σχέση με πέρυσι.

Σκοπός της αξιολόγησης των μαθητών

Η αξιολόγηση των μαθητών έχει ως στόχο τη διαρκή βελτίωση της διδασκαλίας και γενικότερα της λειτουρ− γίας της σχολικής μονάδας και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της διδακτικής− μαθησιακής διαδικασίας:

α) Η διαγνωστική αξιολόγηση στην αρχή κάθε σχολικού έτους έχει στόχο να καταγράψει τις ήδη κατε− κτημένες γνώσεις των μαθητών του τμήματος και να συμβάλει στον ετήσιο σχεδιασμό του εκπαιδευτικού. β) Η διαμορφωτική αξιολόγηση κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους έχει σκοπό να προσδιορίσει τον βαθμό που έχουν επιτευχθεί κάθε φορά οι στόχοι της διδακτικής διαδικασίας, όπως αυτοί καθορίζονται από τα ισχύοντα προγράμματα σπουδών των αντίστοιχων μαθημάτων, παρέχοντας ανατροφοδότηση η οποία στη− ρίζει την προσπάθεια όλων των εμπλεκόμενων για την επίτευξη των παραπάνω στόχων. Καταρχάς, πληροφο− ρεί τον εκπαιδευτικό για τα αποτελέσματα του έργου του και των διδακτικών μεθόδων και εργαλείων που χρησιμοποιεί, τον βοηθά να εντοπίσει περιπτώσεις όπου υπάρχει ανάγκη για διαφοροποιημένη διδασκαλία και να ανασχεδιάσει τη διδακτική πράξη, με στόχο τη συνεχή βελτίωση και την αύξηση της αποτελεσματικότητάς της. Κατά δεύτερον, συμβάλλει στην αυτογνωσία και στην αντικειμενική πληροφόρηση των μαθητών ως προς τον βαθμό κατάκτησης των επιδιωκόμενων διδακτικών στόχων και τον βαθμό βελτίωσης των επιδόσεών τους, ώστε να εστιάσουν ανάλογα την προσπάθειά τους. Τέ− λος, υπηρετεί και την ενημέρωση των γονέων για την πρόοδο των παιδιών τους.

γ) Η τελική αξιολόγηση επιδιώκει την έγκυρη, αξιόπιστη, αντικειμενική και αδιάβλητη αποτίμηση των γνώσε− ων, των ικανοτήτων και των δεξιοτήτων των μαθητών.

Η αξιολόγηση οφείλει να συνδυάζει ποικίλες μορφές και τεχνικές. Στο πλαίσιο αυτό ο μαθητής αξιολογείται από:

1. Τη συμμετοχή του στην καθημερινή εργασία της τάξης και τη συνολική δραστηριότητά του στη σχολική μονάδα. 1909 1910 ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ)

2. Τα αποτελέσματα της επίδοσής του στις ενδιάμεσες γραπτές δοκιμασίες κατά τα δύο τετράμηνα του διδακτικού έτους και στις τελικές εξετάσεις στο τέλος του διδακτικού έτους.

3. Τις συνθετικές δημιουργικές εργασίες και

4. Από τον ατομικό του φάκελο, όπου αυτός τηρείται

Κλάδοι μαθημάτων

1. Στις Α΄ και Β΄ τάξεις Ημερήσιου Γενικού Λυκείου και στις Α΄, Β΄ και Γ΄ τάξεις Εσπερινού Γενικού Λυκείου:

i. Το μάθημα της Ελληνικής Γλώσσας χωρίζεται στους εξής κλάδους:

α) Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία

β) Νέα Ελληνική Γλώσσα

γ) Νέα Ελληνική Λογοτεχνία

ii. Το μάθημα των Μαθηματικών χωρίζεται στους εξής κλάδους:

α) Άλγεβρα

β) Γεωμετρία

iii. Το μάθημα των Φυσικών Επιστημών χωρίζεται στους εξής κλάδους:

α) Φυσική

β) Χημεία

γ) Βιολογία

Κάθε κλάδος βαθμολογείται χωριστά. O τελικός βαθμός για κάθε μάθημα με κλάδους είναι ο μέσος όρος των τελικών βαθμών των κλάδων του με προσέγγιση δεκάτου.

Δείτε εδώ τον τρόπο εξέτασης που υπάρχει στο ΦΕΚ.

Πηγή: Υπουργείο Παιδείας

Share Now